αναθεωρούμαι


αναθεωρούμαι
αναθεωρούμαι, αναθεωρήθηκα, αναθεωρημένος βλ. πίν. 74

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.